PERSOONSGEGEVENS

De door het lid meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op het lidmaatschap bij Volleybalclub POWER VZW en de federaties waarbij deze aangesloten is nl: Volley Vlaanderen, en  Volley Belgium. Het zal verder enkel gebruikt worden voor interne communicatie vanuit Volleybalclub POWER VZW met de leden.. Het lid geeft toestemming aan Volleybalclub POWER VZW om zijn/haar aansluiting kenbaar te maken aan de federaties Volley Vlaanderen en Volley Belgium met het oog op de inschrijving, lidmaatschap en verzekering en bij de nodige overheidsinstellingen met het oog op subsidiëring. Het lid heeft steeds het recht om kosteloos de aanpassing van zijn gegevens te vragen door dit te melden bij de verwerkingsverantwoordelijke. Het lid heeft tevens het recht om de verwijdering van zijn gegevens te vragen wanneer het ophoudt lid te zijn. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de verwerkingsverantwoordelijke van Volleybalclub POWER VZW op volgend e-mailadres: vcpower.info@gmail.com Volleybalclub POWER VZW geeft in principe geen persoonsgegevens door aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van het lid. In dat geval zal Volleybalclub POWER VZW communiceren over de derde en diens doeleinden.

 

 

VERKLARING VAN AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID IVM PRIVACYVERKLARING

Volleybalclub POWER VZW beoogt met haar website en facebook en Instagrampagina de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Volleybalclub POWER VZW kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens: omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Volleybalclub POWER VZW geen zeggenschap heeft en waarvoor de Volleybalclub POWER VZW geen verantwoordelijkheid draagt;  vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of door andere problemen kan worden beïnvloed. Volleybalclub POWER VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.